دوشنبه, 5 اسفند 1398
عنوان : آگهی فراخوان عمومی
کد خبر : ۳۱۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۴۲:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی فراخوان عمومی(نوبت چهارم)

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره جایگاه ها ی CNG از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید :

لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این آگهی بشرح زیر جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مزایده های فوق الذکر  به آدرس شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی جنب دادگستری مراجعه نمایند.

  1. تاریخ تحویل اسناد از تاریخ انتشار اگهی می باشد.
  2. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 26/09/98 بوده و پیشنهادات واصله رأس ساعت 00/8روز چهار شنبه مورخ 27/09/98 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد.
  3. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  4. شهرداری  در رد و  یا قبول پیشنهادات مختار است.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مزایده درج شده است.

          تلفن تماس :35251401 - 087

           روابط عمومی شهرداری قروه


نمایش تعداد بازدیدها : 106

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0