دوشنبه, 31 شهريور 1399
عنوان : آگهی مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد قروه
کد خبر : ۳۲۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۳:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی « پروژه محوطه سازی یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد  قروه» شهرداری قروه

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای پروژه محوطه سازی یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد قروه در  سال 1399  را به پیمانکار ذیصلاح (دارای تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجات ) واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 09/05/1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 14/05/1399 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 24روزجمعه مورخ 24/05/1399 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 8:30 روز  شنبه مورخ 25/05/1399 می باشد.

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087  و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

                                                                                                                         "روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه"


نمایش تعداد بازدیدها : 107

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0