شنبه, 15 آذر 1399
عنوان : آگهی فراخوان عمومی (مناقصه جدول گذاری و مزایده زمین)
کد خبر : ۳۲۷۴
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ 
ساعت : ۱۴:۳۸:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی فراخوان عمومی

شهرداریقروه در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی موارد ذیل را به واجدین شرایط واگذار نماید:

1- مناقصه پروژه جدول گذاری شهرداری قروه در سال 1399 (نوبت دوم) 2- مزایده عمومی سه قطعه زمین با کاربری مسکونی در خیابان شریعتی ، ضلع شمالی ترمینال (نوبت دوم)

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده در سامانه ستاد جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزام است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند. کلیه تاریخ های قانونی شرکت در مزایده و مناقصه برابر موارد مندرج در سامانه ستاد ایران می باشد.

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر مابین اسناد رسمی مزایده ، آگهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده مزایده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه – خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی –تلفن: 35223100 و 35222400- 087 و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شهرداری قروه


نمایش تعداد بازدیدها : 109

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0