يکشنبه, 30 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۱:۳۴:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 220
  • کد خبر : ۳۳۰۴
آگهی مناقصه عمومی ( پروژه اجرای خیابان 20 متری ضلع جنوب ساختمان اداری جدید الاحداث دادگستری قروه )

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت  دوم)

آگهی مناقصه عمومی ( پروژه اجرای خیابان 20 متری ضلع جنوب ساختمان اداری جدید الاحداث دادگستری قروه )

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای پروژه اجرای خیابان 20 متری ضلع جنوب ساختمان اداری جدید الاحداث دادگستری

قروه را به پیمانکار ذیصلاح (دارای تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجات ) واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 29/08/1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ 10/09/1399 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/09/1399 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 10:30 روز دو شنبه مورخ 24/09/1399 می باشد.

هرگاه برندگان اول ، دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087  و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

روابط عمومی شهرداری قروه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0