پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399
  • ساعت : ۸:۴:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 59
  • کد خبر : ۳۳۳۰
آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه سوخت شهید عزیزی شفا

فراخوان مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی « بهره برداری از((جایگاه سوخت شهید عزیزی شفا )) » شهرداری قروه

 

شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه سوخت فسیلی شهید عزیز شفا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 1399/11/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :از ساعت 10روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 10 روز  سه شنبه مورخ 1399/11/28 می باشد.

هرگاه برندگان اول ، دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر مابین اسناد رسمی مزایده ، آگهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده مزایده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35251401- 087  و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

روابط عمومی شهرداری قروه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0