پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۴۲:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 84
  • کد خبر : ۳۳۷۱
فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای )نوبت دوم (

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم (
آگهی مناقصه عمومی اجرای کانال هدایت آبهای سطحی در سال 1400
شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای کانال هدایت آبهای سطحی انتهای خیابان تختی تا کانال سنگی قدیمی جنب
پارک مولوی )محدوده شهرک امام خمینی )ره( ( بطول تقریبی 450 متر در سال 1400 ، مطابق با برآورد اولیه پیوستی )پیوست 01 )
را به پیمانکار ذیصلا ح )شخص حقوقی گواهی و دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته راه و باند و همچنین دارا
بودن تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجا ت ( واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می
باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط
موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 06 / 02 / 1400 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 10 روز ی کشنبه مورخ 19 / 02 / 1400 می باشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10 روزیکشنبه مورخ 02 / 03 / 1400 می باشد .
زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 12 روزیکشنبه مورخ 02 / 03 / 1400 می باشد .
هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد .
شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .
با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر مابین اسناد
رسمی مناقصه ، آگهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان –
شهید سعیدی ساختمان شهرداری مرکزی تلفن: – - 35223100 و 35222400 - 087 داخلی 143 و اطلاعا ت تماس سامانه ستاد جهت انجام
مراحل عضویت در سامان ه : مرکز تماس : 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0