پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۳:۲۰:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 88
  • کد خبر : ۳۳۸۶
فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای (نوبت ششم )

آگهی مزایده عمومی «جایگاهها شماره3سوخت سی ان جی» شهرداری قروه در سال 1400 

 

شهرداری قروه در نظر دارداز طریق مزایده عمومی امورات مربوط به« جایگاهها شماره 3سوخت cng» شهرداری قروه در سال 1400را به پیمانکار ذیصلاح (شخص حقوقی )واگذارنماید ،لذااز کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 06 /03 /1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 8روزپنج شنبه مورخ 20/03/1400می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 30.8روزپنجشنبه مورخ20/03/1400می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت9روزپنجشنبه مورخ 20/03/1400می باشد.

هرگاه برندگان اول ، دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد. شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. 

با توجه به زمان بر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر مابین اسناد رسمی مناقصه ، آگهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود.

اطلاعات تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرسقروه –خیابان شهید سعیدی-ساختمان شهرداری مرکزی –تلفن: 35223100و 35222400-087و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737و 85193768

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0