يکشنبه, 4 مهر 1400
  • ساعت : ۸:۴۵:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 128
  • کد خبر : ۳۳۹۵
فراخوان مزایده عمومی ( نوبت سوم )

فراخوان مزایده عمومی(نوبت سوم )
شهرداری قروه » فروش پنج قطعه زمین « آگهی مزایده عمومی
شهرداری قروه در نظر دارد نسبت به فروش پن ج قطعه زمین واقع در انتهای بلوار بد ر از طریق مزایده عمومی اقدام نمای د ، لذ ا از
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک
و اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا
ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند .
تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 13 / 04 / 1400 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 26 / 04 / 1400 می باش د .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10.30 روز شنبه مورخ 26 / 04 / 1400 می باشد .
زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 11 رو ز شنبه مورخ 26 / 04 / 1400 می باشد .
هرگاه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد .
شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر
مابین اسناد رسمی مزایده و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود .
اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده مزایده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : آدر س
قروه – خیابان شهید سعید ی- ساختمان شهرداری مرکزی –تلفن: 35223100 و 35222400 - 087 و اطلاعا ت تماس سامانه ستاد
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومی شهرداری قرو ه

منبع خبر
روابط عمومی شهرداری قروه
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0