پنج‌شنبه, 7 مهر 1401
  • ساعت : ۱۱:۱۶:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 278
  • کد خبر : ۳۴۰۰
فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای ( نوبت سوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت سوم )
پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر قروه در سال « آگهی مناقصه عمومی 1400 »
شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر قرو ه در سال 1400 را به پیمانکار
ذیصلا ح )شخص حقوقی گواهی و دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنی ه و همچنین دارا بودن
تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجا ت ( واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم
می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه
مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 09 / 05 / 1400 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 10 روز چهارشنب ه مورخ 20 / 05 / 1400 می باشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 08 / 06 / 1400 می باشد .
زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 08 / 06 / 1400 می باشد .
هرگاه برندگان اول ، دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد .
شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .
با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر
مابین اسناد رسمی مناقصه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه
خیابان شهید سعیدی ساختمان شهرداری مرکز ی تلفن: – – - 35223100 و 35222400 - 087 داخلی 143 و اطلاعا ت تماس
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0